Tour & Travel

ออ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล บริษัททัวร์ บริษัทนำเที่ยว รับจัดทัวร์ แพคเกจทัวร์ โปรแกรมทัวร์ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ฯลฯ

แพคเกจทัวร์ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด พระธาตุประจำวันเกิด

แพคเกจทัวร์ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 12 นักษัตร และพระธาตุประจำวันเกิด 7 วัน (รับ-ส่งกรุงเทพ และปริมณฑล) โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยว วันที่ 1 22.00 น. รับคณะทัวร์ที่จุดนัดพบในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ออกเดินทางสู่จังหวัดตาก

Read More

แพคเกจทัวร์ปาย 2 วัน 1 คืน (รับ-ส่งในตัวเมืองเชียงใหม่)

แพคเกจทัวร์ปาย 2 วัน 1 คืน (รับ-ส่งในตัวเมืองเชียงใหม่) วันที่ 1 08.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ออกเดินทางไปยังอำเภอปาย 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

Read More

แพคเกจทัวร์เชียงราย ดอยแม่สลอง 2 วัน 1 คืน (รับ-ส่งในตัวเมืองเชียงราย)

แพคเกจทัวร์เชียงราย ดอยแม่สลอง 2 วัน 1 คืน (รับ-ส่งในตัวเมืองเชียงราย) วันที่ 1 08.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบ ในตัวเมืองเชียงราย 09.00 น. พาคณะทัวร์เที่ยวชมไร่บุญรอด

Read More

แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง 2 วัน 1 คืน (รับ-ส่งในตัวเมืองเชียงใหม่)

แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน (รับ-ส่งในตัวเมืองเชียงใหม่) วันที่ 1 08.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบ ในตัวเมืองเชียงใหม่ 09.00 น. พาคณะทัวร์เที่ยวชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์

Read More

แพคเกจทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ปาย (รับ-ส่งในตัวเมืองปาย)

แพคเกจทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ปาย (รับ-ส่งในตัวเมืองปาย) วันที่ 1 08.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบ ในตัวเมืองปาย 09.00 น. พาคณะทัวร์เที่ยวชมและไหว้พระขอพร 1.) วัดพระธาตุจอมแจ้ง นมัสการพระเจ้าสายน้ำผึ้ง

Read More

แพคเกจทัวร์ไหว้พระ 9 วัด แม่ฮ่องสอน (รับ-ส่งในตัวเมืองแม่ฮ่องสอน)

แพคเกจทัวร์ไหว้พระ 9 วัด แม่ฮ่องสอน (รับ-ส่งในตัวเมืองแม่ฮ่องสอน) วันที่ 1 08.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบ ในตัวเมืองแม่ฮ่องสอน 09.00 น. พาคณะทัวร์เที่ยวชมและไหว้พระขอพร 1.) วัดหัวเวียง

Read More

แพคเกจทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อุตรดิตถ์ (รับ-ส่งในตัวเมืองอุตรดิตถ์)

แพคเกจทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อุตรดิตถ์ (รับ-ส่งในตัวเมืองอุตรดิตถ์) วันที่ 1 08.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบ ในตัวเมืองอุตรดิตถ์ 09.00 น. พาคณะทัวร์เที่ยวชมและไหว้พระขอพร 1.) วัดพระแท่นศิลาอาสน์

Read More

แพคเกจทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ลำปาง (รับ-ส่งในตัวเมืองลำปาง)

แพคเกจทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ลำปาง (รับ-ส่งในตัวเมืองลำปาง) วันที่ 1 08.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบ ในตัวเมืองลำปาง 09.00 น. พาคณะทัวร์เที่ยวชมและไหว้พระขอพร 1.) วัดพระธาตุลำปางหลวง ภายในองค์พระเจดีย์บรรจุพระเกศา พระอัฐิธาตุจากพระนลาฏข้างขวา

Read More

แพคเกจทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ลำพูน (รับ-ส่งในตัวเมืองลำพูน)

แพคเกจทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ลำพูน (รับ-ส่งในตัวเมืองลำพูน) วันที่ 1 08.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบ ในตัวเมืองลำพูน 09.00 น. พาคณะทัวร์เที่ยวชมและไหว้พระขอพร 1.) วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร นมัสการพระบรมธาตุหริภุญชัย ซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีระกา (ปีไก่)

Read More

แพคเกจทัวร์ไหว้พระ 9 วัด พะเยา (รับ-ส่งในตัวเมืองพะเยา)

แพคเกจทัวร์ไหว้พระ 9 วัด พะเยา (รับ-ส่งในตัวเมืองพะเยา) วันที่ 1 08.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบ ในตัวเมืองพะเยา 09.00 น. พาคณะทัวร์เที่ยวชมและไหว้พระขอพร 1.) วัดศรีโคมคำ (วัดพระเจ้าตนหลวง) นมัสการพระเจ้าองค์หลวง หรือพระเจ้าตนหลวง

Read More

แพคเกจทัวร์ไหว้พระ 9 วัด เชียงราย (รับ-ส่งในตัวเมืองเชียงราย)

แพคเกจทัวร์ไหว้พระ 9 วัด เชียงราย (รับ-ส่งในตัวเมืองเชียงราย) วันที่ 1 08.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบ ในตัวเมืองเชียงราย 09.00 น. พาคณะทัวร์เที่ยวชมและไหว้พระขอพร 1.) วัดพระแก้ว พระอารามหลวงที่เป็นที่ค้นพบพระแก้วมรกตเมื่อปี พ.ศ. 1897

Read More

แพคเกจทัวร์ไหว้พระ 9 วัด เชียงใหม่ (รับ-ส่งในตัวเมืองเชียงใหม่)

แพคเกจทัวร์ไหว้พระ 9 วัด เชียงใหม่ (รับ-ส่งในตัวเมืองเชียงใหม่) วันที่ 1 08.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบ ในตัวเมืองเชียงใหม่ 09.00 น. พาคณะทัวร์เที่ยวชมและไหว้พระขอพร 1.) วัดเชียงมั่น นมัสการพระเสตังคมณี (พระแก้วขาว) และพระศิลาซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางปราบช้างนาฬาคีรี ประดิษฐานอยู่ในพระวิหาร

Read More

แพคเกจทัวร์ไหว้พระ 9 วัด น่าน (รับ-ส่งในตัวเมืองน่าน)

แพคเกจทัวร์ไหว้พระ 9 วัด น่าน (รับ-ส่งในตัวเมืองน่าน) วันที่ 1 08.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบ ในตัวเมืองน่าน 09.00 น. พาคณะทัวร์เที่ยวชมและไหว้พระขอพร 1.) วัดพระธาตุแช่แห้ง ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวง เป็นพระธาตุประจำปีเกิด ของคนที่เกิดปีเถาะ

Read More

แพคเกจทัวร์เชียงราย 2 วัน 1 คืน (รับ-ส่งในตัวเมืองเชียงราย)

แพคเกจทัวร์เชียงราย 2 วัน 1 คืน (รับ-ส่งในตัวเมืองเชียงราย) วันที่ 1 08.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบ ในตัวเมืองเชียงราย (สนามบินเชียงราย / สถานีขนส่งผู้โดยสาร (บขส.) เชียงราย) 09.00 น. พาคณะทัวร์เที่ยวชมวัดร่องขุ่น และไร่บุญรอด หรือสิงห์ปาร์ค เชียงราย

Read More

แพคเกจทัวร์เชียงราย 2 วัน 1 คืน (รับ-ส่งกรุงเทพ และปริมณฑล)

แพคเกจทัวร์เชียงราย 2 วัน 1 คืน (รับ-ส่งกรุงเทพ และปริมณฑล) วันที่ 1 21.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบ ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ออกเดินทางสู่จังหวัดเชียงราย

Read More
error: Content is protected !!