Tour & Travel

ออ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล บริษัททัวร์ บริษัทนำเที่ยว รับจัดทัวร์ แพคเกจทัวร์ โปรแกรมทัวร์ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ฯลฯ

Top Post ADS

แพคเกจทัวร์นครนายก 2 วัน 1 คืน (ล่องแก่ง น้ำตกสาริกา น้ำตกนางรอง และน้ำตกวังตะไคร้)

วันที่ 1
06.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบ ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ออกเดินทางสู่จังหวัดนครนายก
11.00 น. พาคณะทัวร์เที่ยวชมวัดพราหมณี หรือวัดหลวงพ่อปากแดง ไหว้พระขอพรกับหลวงพ่อปากแดง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็นที่เคารพนับถือกันอย่างกว้างขวางของชาวนครนายก และจังหวัดใกล้เคียง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน เช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
13.00 น. พาคณะทัวร์ล่องแก่งแพยาง ผจญภัยเหนือสายน้ำ ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล หรือแม่น้ำนครนายก เดินทางกลับเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก เช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก
09.00 น. พาคณะทัวร์เที่ยวชมน้ำตกสาริกา น้ำตกนางรอง และน้ำตกวังตะไคร้
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. พาคณะทัวร์ออกเดินทางกลับ แวะซื้อของฝากของที่ระลึก เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

Middle Post ADS

ราคาดังกล่าวสำหรับลูกค้า 8 ท่านขึ้นไป

อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าที่พัก 1 คืน
ค่ารถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมัน คนขับ
ค่าอาหาร 4 มื้อ (กลางวัน/เย็น/เช้า/กลางวัน) ตามรายการ
ค่าไกด์นำเที่ยว มัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าน้ำดื่ม บริการตลอดการเดินทางท่องเที่ยว
ค่าประกันการเดินทางท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพทางการเมืองและสภาพทางธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่จะยังคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการให้บริการที่ดีที่สุดและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

เงื่อนไขการให้บริการ

ในการจองครั้งแรกต้องมัดจำท่านละ1,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน

เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านได้สละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

นอนคนเดียว จ่ายเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

การยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไปคืนเงินให้ท่านทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไปเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 1,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วันเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์

Print Friendly, PDF & Email

Bottom Post ADS

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: