Tour & Travel

ออ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล บริษัททัวร์ บริษัทนำเที่ยว รับจัดทัวร์ แพคเกจทัวร์ โปรแกรมทัวร์ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ฯลฯ

Top Post ADS

แพคเกจทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อำนาจเจริญ (รับ-ส่งในตัวเมืองอำนาจเจริญ)

วันที่ 1
08.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบ ในตัวเมืองอำนาจเจริญ
09.00 น. พาคณะทัวร์เที่ยวชมและไหว้พระขอพร
1.) วัดอำนาจ นมัสการพระ เจ้าใหญ่ลือชัย หรือ พระฤทธิ์ลือชัย
2.) วัดสำราญนิเวศ นมัสการพระสังกัจจายน์
3.) วัดพระศรีเจริญ นมัสการพระเจ้าใหญ่พระศรีเจริญ
4.) วัดบ่อชะเนง
5.) นมัสการพระมงคลมิ่งเมือง ณ พุทธอุทยาน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. พาคณะทัวร์เที่ยวชมและไหว้พระขอพร
6.) วัดพระเหลาเทพนิมิต
7.) วัดศรีโพธิ์ชัย
8.) วัดสุทธิกาวาส นมัสการพระธาตุนาป่าแซง
9.) วัดถ้ำแสงเพชร
17.00 น. ส่งคณะทัวร์ที่จุดนัดพบในตัวเมืองอำนาจเจริญ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการนี้รวม

Middle Post ADS

ค่าที่พัก 1 คืน พร้อมอาหารเช้า (นอนคนเดียว จ่ายเพิ่มท่านละ 500-1,000 บาท)
ค่ารถตู้วีไอพี (VIP) พร้อมน้ำมัน และคนขับ ตลอดการเดินทาง
ค่าอาหาร 4 มื้อ (กลางวัน/เย็น/เช้า/กลางวัน) ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
ค่าไกด์นำเที่ยว หรือมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าน้ำดื่ม/น้ำเปล่า บริการตลอดการเดินทางท่องเที่ยว
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพทางการเมืองและสภาพทางธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่จะยังคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการให้บริการที่ดีที่สุดและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

– ลูกค้าจองทัวร์ต้องมัดจำท่านละ 1,000 บาท หรือ 50 % ของราคาทัวร์ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัท
– ลูกค้าจะต้องชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน หรือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัท
– หากลูกค้าไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้ หรือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัท
– หากลูกค้าจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100% ของราคาทัวร์
– เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านได้สละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิกทัวร์

– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไปคืนเงินให้ท่านทั้งหมด
– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไปเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 1,000 บาท
– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
– ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วันเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์

ปล. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Print Friendly, PDF & Email

Bottom Post ADS

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: