Tour & Travel

ออ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล บริษัททัวร์ บริษัทนำเที่ยว รับจัดทัวร์ แพคเกจทัวร์ โปรแกรมทัวร์ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ฯลฯ

Top Post ADS

แพคเกจทัวร์ภูเรือ เชียงคาน ด่านซ้าย เลย 3 วัน 1 คืน (รับ-ส่งในกรุงเทพ และปริมณฑล)

วันที่ 1
21.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ออกเดินทางไปยังจังหวัดเลย

วันที่ 2
05.00 น. พาคณะทัวร์เดินทางถึงอำเภอภูเรือ แวะทำธุระส่วนตัว ออกเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติภูเรือ เพื่อรอชมพระอาทิตย์ขึ้น และทะเลหมอกยามเช้า
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. พาคณะทัวร์เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ผีตาโขน (วัดโพนชัย) ศึกษาประวัติความเป็นมาอันยาวนานของประเพณีผีตาโขน นมัสการพระพุทธชินราชจำลอง ณ วัดเนรมิตวิปัสสนา และนมัสการองค์ พระธาตุศรีสองรัก ซึ่งประชาชนชาวเลย และชาวลาวให้ความนับถือมาก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. พาคณะทัวร์ไหว้พระขอพร ณ วัดป่าห้วยลาด ออกเดินทางไปยังอำเภอเชียงคาน เช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ เที่ยวชมถนนคนเดินเชียงคาน เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3
05.00 น. พาคณะทัวร์เดินทางไปยังภูทอก รอชมทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าที่ภูทอก ภูทอกเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกที่นิยมเที่ยวกันเมื่อมาเชียงคาน สามารถมองเห็นทัวทัศน์สวยงาม เห็นภูเขาสีเขียว แม่น้ำโขง แก่งคุดคู้ได้ชัดเจน ส่วนหมอกเราจะเห็นมากหรือน้อยแล้วแต่สภาพอากาศในแต่ละวัน
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. พาคณะทัวร์เที่ยวชมบรรยากาศในตัวเมืองเชียงคาน ไหว้พระขอพรตามวัดต่างๆ ใน ตัวเมืองเชียงคาน เช่น วัดศรีคุณเมือง วัดท่าคก เป็นต้น
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. พาคณะทัวร์เที่ยวชมแก่งคุดคู้ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกที่หนึ่งของเชียงคาน ซื้อของฝากของที่ระลึก
14.00 น. พาคณะทัวร์ออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

Middle Post ADS

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าที่พัก 1 คืน พร้อมอาหารเช้า (นอนคนเดียว จ่ายเพิ่มท่านละ 500-1,000 บาท)
ค่ารถตู้วีไอพี (VIP) พร้อมน้ำมัน และคนขับ ตลอดการเดินทาง
ค่าอาหาร 4 มื้อ (กลางวัน/เย็น/เช้า/กลางวัน) ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
ค่าไกด์นำเที่ยว หรือมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าน้ำดื่ม/น้ำเปล่า บริการตลอดการเดินทางท่องเที่ยว
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพทางการเมืองและสภาพทางธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่จะยังคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการให้บริการที่ดีที่สุดและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

– ลูกค้าจองทัวร์ต้องมัดจำท่านละ 1,000 บาท หรือ 50 % ของราคาทัวร์ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัท
– ลูกค้าจะต้องชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน หรือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัท
– หากลูกค้าไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้ หรือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัท
– หากลูกค้าจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100% ของราคาทัวร์
– เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านได้สละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิกทัวร์

– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไปคืนเงินให้ท่านทั้งหมด
– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไปเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 1,000 บาท
– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
– ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วันเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์

ปล. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Print Friendly, PDF & Email

Bottom Post ADS

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: