Tour & Travel

ออ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล บริษัททัวร์ บริษัทนำเที่ยว รับจัดทัวร์ แพคเกจทัวร์ โปรแกรมทัวร์ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ฯลฯ

Top Post ADS

แพคเกจทัวร์เชียงราย 2 วัน 1 คืน (รับ-ส่งกรุงเทพ และปริมณฑล)

วันที่ 1
21.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบ ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ออกเดินทางสู่จังหวัดเชียงราย

วันที่ 2
06.00 น. พาคณะทัวร์เดินทางถึงกว๊านพะเยา ทำบุญตักบาตรตอนเช้าบริเวณกว๊านพะเยาะ เที่ยวชมกว๊านพะเยายามเช้า
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางไปยังจังเชียงราย
09.00 น. พาคณะทัวร์เที่ยวชมวัดร่องขุ่น
10.30 น. พาคณะทัวร์เที่ยวชมไร่บุญรอด หรือสิงห์ปาร์ค เชียงราย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. พาคณะทัวร์เช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
15.00 น. พาคณะทัวร์เที่ยวชมวัดห้วยปลากั้ง และวัดร่องเสือเต้น
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ และเที่ยวชมตลาดเชียงราย ไนท์ บาร์ซ่า เดินทางเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก เช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก
09.00 น. พาคณะทัวร์เที่ยวชมตลาดแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ตลาดชายแดนไทย-พม่า จำหน่ายสินค้านานาชนิด
11.00 น. พาคณะทัวร์นมัสการพระธาตุดอยเวา ณ วัดพระธาตุดอยเวา พระธาตุที่เชื่อกันว่า มีความเก่าแก่เป็นรองพระธาตุดอยตุง และเป็นจุดชมวิวเมืองท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. พาคณะทัวร์ออกเดินทางกลับ แวะซื้อของฝากของที่ระลึก เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

Middle Post ADS

อัตราค่าบริการ

ราคาดังกล่าวสำหรับลูกค้า 8 ท่านขึ้นไป

อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าที่พัก 1 คืน
ค่ารถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมัน คนขับ
ค่าอาหาร 4 มื้อ (กลางวัน/เย็น/เช้า/กลางวัน) ตามรายการ
ค่าไกด์นำเที่ยว มัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าน้ำดื่ม บริการตลอดการเดินทางท่องเที่ยว
ค่าประกันการเดินทางท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพทางการเมืองและสภาพทางธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่จะยังคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการให้บริการที่ดีที่สุดและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

เงื่อนไขการให้บริการ

ในการจองครั้งแรกต้องมัดจำท่านละ1,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน

เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านได้สละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

นอนคนเดียว จ่ายเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

การยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไปคืนเงินให้ท่านทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไปเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 1,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วันเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์

Print Friendly, PDF & Email

Bottom Post ADS

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: