Tour & Travel

ออ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล บริษัททัวร์ บริษัทนำเที่ยว รับจัดทัวร์ แพคเกจทัวร์ โปรแกรมทัวร์ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ฯลฯ

Top Post ADS

แพคเกจทัวร์น้ำตกเอราวัณ สังขละบุรี 2 วัน 1 คืน (รับ-ส่งในกรุงเทพ และปริมณฑล)

วันที่ 1
05.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ออกเดินทางไปยังจังหวัดกาญจนบุรี
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
10.00 น. พาคณะทัวร์เที่ยวชมน้ำตกเอราวัณ หรือ น้ำตกสะด่องม่องลาย ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณ แบ่งเป็นชั้นต่างๆ 7 ชั้น มีระยะทางจากชั้นล่างสุดขึ้นไปชั้นบนสุด 1500 เมตร
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. พาคณะทัวร์ออกเดินทางไปยังอำเภอสังขละบุรี เช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย พาคณะทัวร์เที่ยวชมสะพานมอญ (สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย) ยามเย็น ชมวิถีชีวิตของชาวสังขละบุรียามเย็น
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ พาคณะทัวร์เที่ยวชมถนนคนเดินสังขละ (มีเฉพาะวันเสาร์เท่านั้น และจะปิดในช่วงหน้าฝน) เดินทางเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3
06.00 น. พาคณะทัวร์ทำบุญตักบาตรพระมอญ (ไม่รวมค่าชุดตักบาตร) ตามวิถีชาวมอญที่เชิงสะพานมอญ
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า เช็คเอ้าท์ ออกจากที่พัก
09.00 น. พาคณะทัวร์ไหว้พระขอพร ณ วัดวังก์วิเวการาม หรือ วัดหลวงพ่ออุตตมะ เจดีย์พุทธคยา เพื่อสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และเที่ยวชมด่านเจดีย์สามองค์
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. พาคณะทัวร์ออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แวะซื้อของฝาก ของที่ระลึก เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

Middle Post ADS

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าที่พัก 1 คืน พร้อมอาหารเช้า (นอนคนเดียว จ่ายเพิ่มท่านละ 500-1,000 บาท)
ค่ารถตู้วีไอพี (VIP) พร้อมน้ำมัน และคนขับ ตลอดการเดินทาง
ค่าอาหาร 4 มื้อ (กลางวัน/เย็น/เช้า/กลางวัน) ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
ค่าไกด์นำเที่ยว หรือมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าน้ำดื่ม/น้ำเปล่า บริการตลอดการเดินทางท่องเที่ยว
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพทางการเมืองและสภาพทางธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่จะยังคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการให้บริการที่ดีที่สุดและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

– ลูกค้าจองทัวร์ต้องมัดจำท่านละ 1,000 บาท หรือ 50 % ของราคาทัวร์ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัท
– ลูกค้าจะต้องชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน หรือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัท
– หากลูกค้าไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้ หรือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัท
– หากลูกค้าจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100% ของราคาทัวร์
– เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านได้สละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิกทัวร์

– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไปคืนเงินให้ท่านทั้งหมด
– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไปเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 1,000 บาท
– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
– ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วันเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์

ปล. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Print Friendly, PDF & Email

Bottom Post ADS

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: