Tour & Travel

ออ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล บริษัททัวร์ บริษัทนำเที่ยว รับจัดทัวร์ แพคเกจทัวร์ โปรแกรมทัวร์ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ฯลฯ

Top Post ADS

แพคเกจทัวร์สวนผึ้ง ราชบุรี 2 วัน 1 คืน (รับ-ส่งกรุงเทพ และปริมณฑล)

วันที่ 1
06.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบ ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ออกเดินทางสู่จังหวัดราชบุรี
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
10.00 น. พาคณะทัวร์เที่ยวชมถ้ำเขาบิน เป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ภายในถ้ำกว้างกว่า 5 ไร่แห่งนี้ จัดเป็นถ้ำที่มีความงดงามมากที่สุดของจังหวัดราชบุรี แบ่งออกเป็นคูหาตามลักษณะหินงอกหินย้อยวิจิตรตระการตา ภายในถ้ำแบ่งออกเป็น 8 คูหา คือ ศิวสถาน โถงอาคันตุกะ ธารอโนดาต สกุณชาติคูหา เทวสภาสโมสร กินนรทัศนา พฤกษาหิมพานต์ และอุทยานทวยเทพ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. พาคณะทัวร์เที่ยวชมซีนเนอร์รี่ รีสอร์ท วินเทจ ฟาร์ม (The Scenery Resort & Farm)
14.00 น. พาคณะทัวร์เที่ยวชมน้ำตกเก้าโจน หรือ น้ำตกเก้ากระโจน (น้ำตกเก้าชั้น) เป็นน้ำตกขนาดกลาง มีความสูง 9 ชั้น ตกจากหน้าผาสูงกลางหุบเขา มีน้ำตลอดปี
15.00 น. พาคณะทัวร์เที่ยวชมธารน้ำร้อนบ่อคลึง เป็นบ่อแช่น้ำแร่ของเอกชน โดยเป็นธารน้ำร้อนธรรมชาติที่มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาตะนาวศรี จะมีน้ำไหลอยู่ตลอดปี เป็นน้ำร้อนบริสุทธิ์ อุณหภูมิของน้ำประมาณ 120-136 องศาฟาเรนไฮต์ และถือว่าเป็นธารน้ำร้อนที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มากที่สุดอีกด้วย
16.00 น. พาคณะทัวร์เที่ยวชมสวิส วัลเลย์ ฮิพ รีสอร์ท (Swiss Valley Hip Resort) เช็คอิน เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2
05.00 น. พาคณะทัวร์ออกเดินทางไปยังเขากระโจม เป็นจุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น สามารถมองเห็นทั้งประเทศไทย และประเทศพม่า
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก เช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก
09.00 น. พาคณะทัวร์เที่ยวชมตลาดน้ำสวนผึ้ง เวเนโต (Veneto) อีกหนึ่ง Landmark แห่งใหม่ ของอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ตลาดน้ำเวเนโตได้จำลองจาก เกาะซานโตรีนี่ สถานที่ท่องเที่ยวระดับโลก ด้วยสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นกับโทนสีขาว ตัดด้วยสีน้ำเงิน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. พาคณะทัวร์เที่ยวชมบ้านหอมเทียน สถานที่เที่ยวที่มีชื่อเสียงยอดฮิต ยุคบุกเบิกในอำเภอสวนผึ้ง ด้วยผลงานสร้างสรรค์ศิลปะเทียนกลิ่นหอมในรูปแบบต่างๆ สีสันแปลกตา ไอเดียเก๋ๆ ในการทำเทียน และตกแต่งร้าน ผสมผสานงานศิลป์เข้าไปด้วย
14.00 น. พาคณะทัวร์ออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แวะซื้อของฝากของที่ระลึก เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

Middle Post ADS

ราคาดังกล่าวสำหรับลูกค้า 8 ท่านขึ้นไป

อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าที่พัก 1 คืน
ค่ารถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมัน คนขับ
ค่าอาหาร 4 มื้อ (กลางวัน/เย็น/เช้า/กลางวัน) ตามรายการ
ค่าไกด์นำเที่ยว มัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าน้ำดื่ม บริการตลอดการเดินทางท่องเที่ยว
ค่าประกันการเดินทางท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพทางการเมืองและสภาพทางธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่จะยังคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการให้บริการที่ดีที่สุดและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

เงื่อนไขการให้บริการ

ในการจองครั้งแรกต้องมัดจำท่านละ1,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน

เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านได้สละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

นอนคนเดียว จ่ายเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

การยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไปคืนเงินให้ท่านทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไปเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 1,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วันเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์

Print Friendly, PDF & Email

Bottom Post ADS

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: